Общи условия

1. ПРЕДМЕТ

1.1. Настоящият Документ представлява общите условия или условията на ползване на nargile.bg, които уреждат правилата за използването на nargile.bg, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин и политиките за поверителност на “Джентълмен Груп” ЕООД.

2. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА www.nargile.bg

2.1. „ДЖЕНТЪЛМЕН ГРУП“ ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление гр. София 1359, р-н „Красна поляна“, ул. „Суходолска“ 201, с ЕИК 203818240 и данъчен номер BG 203818240.
2.2. „ДЖЕНТЪЛМЕН ГРУП“ ЕООД администрира електронния магазин Nargile.bg, под формата на уебсайта https://www.nargile.bg (наричани за краткост „САЙТА“). „ДЖЕНТЪЛМЕН ГРУП“ ЕООД щe бъде наричано за краткост по-долу „Nargile.bg“.
2.4. Можете да се свържете с Nargile.bg на посочения по-горе адрес, на телефон +359 888 110 001, или с формуляра в страница КОНТАКТИ.

3. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Клиент – всяко физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което отговаря на едно или повече от следните условия:
3.1.1. получава достъп до Съдържанието чрез комуникационните средства, предоставени от Nargile.bg (по електронен път, телефона и т.н.) или по съществуващ договор за използване с Nargile.bg и което е заявило създаването и използването на ПРОФИЛ;
3.1.2. се е регистрирало на САЙТА и което чрез завършването на процеса на създаване на Профил е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в САЙТА;
3.1.3. след създаването на свой профил на САЙТА, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние през САЙТА за електронна търговия Nargile.bg.
3.2. Продавач – Nargile.bg.
3.3. Сайт – уебсайт/онлайн магазин, находящ се на следния уеб адрес https://www.nargile.bg.
3.4. Профил – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, където Купувача изпраща Поръчка и където се съдържа цялата информация за Клиента, както и част от историята на някои от неговите действия в Сайта (Поръчки, информация за фактури, адреси за доставка и др.). Отговорността на Клиента е информацията в Профил, да е актуална, вярна и пълна.
3.4.1. Посочването на непълни или неверени данни в профила на клиента прави поръчката невалидна и тя не обвързва Продавача с изпълнение.
3.5. Моята количка – секция в Профил, която позволява на Клиента да добавя Стоки или Услуги, с цел закупуването им в момента или тяхното запазване за по-късен етап; в случай, в случаите, в които Клиентът не е финализирал Поръчката си след добавянето на Стоки и Услуги в Количката, той може да се възползва от услугите на Nargile.bg за напомняне чрез получаване на Търговски съобщения от Nargile.bg.
3.6. Поръчка – електронен формуляр, чрез който Клиентът заявява на Продавача желанието си за купуване на Стоки или Услуги от САЙТА.
3.7. Стока(-и) или Услуга(-и) – всеки продукт или услуга, предлагани на Сайта, включително продукти и услуги, упоменати в Поръчката, които по силата на Договор се предоставят от Продавача.
3.8. Кампания – всяко едно съобщение с цел реклама и популяризиране на Сайта, марката Nargile.bg или Стоки и/или Услуги, предлагани или в предстоящо зареждане на количества от Стоки, за определен период от време, посочен от Продавача.
3.9. Договор –договор от разстояние, сключен между Продавача и Клиента за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през Сайта. Настоящите общи условия за използване на Сайта са неразделна част от този Договор(„Документа“).
3.10. Съдържание:

 • всякаква информация, достъпна на Сайта, посредством връзка с Интернет и/или чрез устройство, имащо връзка с Интернет;
 • всяко едно съобщение от Nargile.bg и/или Продавача към Клиента, изпратено с електронни средства и/или всякакви други достъпни методи на комуникация;
 • информацията на Сайта, включена в описанието на Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от Продавача в определен период от време;
 • информацията на Сайта, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи на трети лица, с които Продавачът има договорени партньорски взаимоотношения;

3.11. Търговски съобщения – всяко едно съобщение, изпратено посредством канали на електронна комуникация (като SMS, e-mail и др.), съдържащо обща и тематична информация, предложения на подходящи и подобни, на купуваните, продукти , информация за намаления, оферти или промоции, детайли за Стоките и Услугите, в секция “Профил/ Моята количка” или в секция “Профил/ Любими”, както и всякакви търговски съобщения, целящи проучване на пазара или потребителя.
3.12. Транзакция – действие, осъществено по банков път, чрез което Nargile.bg възстановява платена от Купувача сума поради разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през сайта.
3.13. Спецификации –характеристики и/или описания на Стоките и Услугите (вкл. за размер, тегло, материали, изработка и т.н.).

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия на Nargile.bg са обвързващи с всеки Клиент на Nargile.bg.
4.2. Всяко използване на Сайта означава, че (а) внимателно сте се запознали с общите условия за използването му и (б) сте дали своето съгласие да ги приемете и спазвате безусловно.
4.3. Nargile.bg си запазва правото да променя и актуализира Общите условия на Сайта периодично, с цел да отрази евентуални промени условията и на начина, по който Сайта функционира или промените в законодателната рамка. Документът може да се противопостави на Клиентите от момента, в който е публикуван на Сайта без това да нарушава правото на Клиентите да се откажат от договора в съответствие с приложимите законови разпоредби. В случай на такава промяна ние ще публикуваме на САЙТА изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ. При сключване на всяка сделка през Сайта се прилагат Общите условия, които са били в сила към момента на сключването на Договора от разстояние между Клиента и Продавача.
4.4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
4.5. Nargile.bg полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Nargile.bg уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.
4.6. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от Nargile.bg се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
4.7. Всички Продукти и/или Услуги, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.
4.8. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове, към които той препраща. Nargile.bg не носи отговорност за уебсайтове, които не администрира, тяхната политика на поверителност, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Сайта като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на Nargile.bg от негово име.
5.2. Nargile.bg ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Nargile.bg прави по електронен път (имейл) или по телефона (SMS) или с всякакви други електронни средства, упоменати по-горе.
5.3. До момента на получаване на уведомлението по т. 5.2 Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Nargile.bg уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.
5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента (на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му) на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена. Такова съобщение съдържа уведомление, че клиентът допълнително ще бъде уведомен от куриер или служител на Nargile.bg за подробностите при доставката.
5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите Общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Клиента.

6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1. Достъпът до САЙТА с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
6.2. Nargile.bg си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако Клиентът злоупотребява с правата си по какъвто и да е начин и това е в ущърб на Nargile.bg или трето лице. При това положение право на Клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ чрез данни за КОНТАКТИ на Nargile.bg, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. В тези случаи Nargile.bg не носи отговорност за евентуалните вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това действие.
6.3. Клиентът има право да се свързва с Nargile.bg на посочените адреси в раздел КОНТАКТИ на САЙТА. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от САЙТА или игнорирани.
6.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на САЙТА адреси в раздел КОНТАКТИ.
6.5. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, Nargile.bg си запазва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип Captcha, с цел защита на публикуваната информация в САЙТА.
6.6. Nargile.bg може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от други търговци промоции на САЙТА, за определен период от време.
6.7. Всички цени на Стоките и/или Услугите на САЙТА са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
6.8. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към Продавача се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции банките имат право да начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания, са единствено за сметка на Купувача. Затова Nargile.bg препоръчва на своите клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка.
6.9. При избран от Клиента начин на плащане по направена поръчка: „плащане при доставка“ (осъществявано и обозначавано съответно като „наложен платеж“, „пощенски паричен превод“ или всеки друг вид позволен от закона начин на плащане при доставка на поръчка по договор, сключен онлайн / от разстояние), приеман от Nargile.bg, Nargile.bg начислява за всяка отделно заявена поръчка с такъв начин на плащане такса за обработването на такъв вид плащане, с цел покриване на разходи за обработване на плащания при доставка. Тази такса се начислява по отношение на поръчки на продукти, предлагани от Nargile.bg. При започване и непосредствено преди приключване на поръчката, Клиентът ще бъде уведомен за таксата, която се дължи за обработка на плащане при доставка на продукти, предлагани от Nargile.bg. Nargile.bg не начислява такса за плащания онлайн чрез сайта nargile.bg, онлайн с банкова карта или други платежни инструменти, свързани с карти, както и за платежните услуги, по отношение на които се прилага Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 (OB, L 94/22 от 30 март 2012 г.).
6.10. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.
6.11. След 14 (четиринадесет) дни от момента на купуването на една Стока или Услуга, Купувачът ще бъде помолен да направи рецензия относно купената Стока или Услуга. Тази молба ще бъде изпратена на електронната поща, чрез която е регистриран на Профила му. Чрез даването на рецензия, Клиентът допринася за по-добрата информираност на други възможни Клиенти и се включва активно в развиването на нови услуги и в по-подробното описание на характеристиките на Продуктите.

7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

7.1. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-продажба от разстояние, сключен чрез САЙТА без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Клиента за това. Съответният Продавач ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

8. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на САЙТА, са изключителна собственост на Nargile.bg.
8.2. Nargile.bg има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.
8.3. Нищо в сключения между Nargile.bg и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Nargile.bg последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Продуктите или Услугите, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Nargile.bg върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Nargile.bg.
8.4. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели и само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този Документ.
8.5. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Nargile.bg за това и само за частта от Съдържанието, по начина и до степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Nargile.bg и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Nargile.bg, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.
8.6. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Nargile.bg няма да се счита за съгласие от страна на Nargile.bg да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Nargile.bg.
8.7. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите Общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Nargile.bg.

9. ПОРЪЧКА

9.1. Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в Моята количка за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
9.2. Всяка добавена в Моята количка Стока и/или Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и/или Услуга в Моята количка, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.
9.3. Потвърждавайки Поръчката Nargile.bg потвърждава доставката само на един брой от съответната Стока в регистрираната поръчка. Останалите бройки от въпросния модел Стоки ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества. Регистрирането на Поръчката не е равнозначно на нейното потвърждаване.
9.4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Nargile.bg във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на Nargile.bg да предостави тези данни на съответния подизпълнител, чрез който Nargile.bg ще изпълни поръчката.
9.5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Nargile.bg да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
9.6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 • неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
 • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания.
 • предоставените от Клиента данни в САЙТА са непълни и/или грешни.

9.7. Клиентът упражнява правото си на отказ от договора сключен от разстояние в срока, предоставен от Продавача, който не може да е по-кратък от законоустановения 14-дневен срок. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на купената Стока от Клиента или трето лице. Клиентът може да се свърже във връзка с отказа си от договора, сключен от разстояние с Nargile.bg на посочените в Сайта КОНТАКТИ. Клиентът може да върне Стоката(-ите) и като попълни електронния формуляр на Nargile.bg ТУК.
9.8. Всяко връщане на Стока, купена от Nargile.bg, е за сметка на Клиента.
9.9. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Купувачът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е получил доказателство от Клиента, че последният е върнал съответната Стока. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Купувача като се използва същото платежно средство, използвано от Купувача при първоначалната трансакция, освен ако Купувачът не е посочил изрично използването на друго платежно средство.
9.10. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.
9.11. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само Клиентите, които са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от Nargile.bg, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани.
9.12.Със създаването на Профил Клиентът има възможност да използва секция (раздел), наречена „Любими“, в която може да създава Списъци. Тези списъци могат да бъдат публични или лични. Публичните списъци ще бъдат видими за всички трети лица, с които Клиентът ги е споделил в социалните мрежи, както и за всички Клиенти с Профили в Сайта.

10. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

10.1. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи, съгласно чл.57, т.3 от ЗЗП:

 • при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;
 • при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 • при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

11. РЕКЛАМАЦИИ И ОПЛАКВАНИЯ

11.1. Относно рекламации и оплаквания, свързани със закупената Стока и/или Услуга, Клиентите имат на разположение електронен ФОРМУЛЯР ЗА РЕКЛАМАЦИЯ. Всеки Клиент може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по имейл. Формулярът може да копирате от тук:

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги: …………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

……………….                                                                             …………………………….

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

11.2. За да се възползва от правото си на връщане на стока/ите в законоустановения 14-дневен срок, Клиентът трябва да попълни стандартния формуляр и да го изпрати на имейл адрес посочен в КОНТАКТИ.
11.3.
При приемане на стоката/ите от страна на служител на Nargile.bg, ако се установи разминаване с информацията, която е подадена в писмен вид чрез формуляра за връщане, то Nargile.bg има правото да откаже приемането на върнатата стока.
11.4. При установяване на употреба на продукта/ите, Nargile.bg има право по чл.55 ал.4 от ЗЗП да върне от 70-1% (в зависимост състоянието на продукта/ите) от сумата на продукта/ите.
11.5. При установяването на нарушения само на търговската опаковка, Nargile.bg има правото по чл. 55 ал.4 от ЗЗП да възстанови на Клиента до 90% от сумата на продукта/ите.

12. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

12.1. Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на Nargile.bg, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от Nargile.bg: (1) поддържане на профила на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Търговски съобщения, периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.
12.2. Клиентът се съгласява да предостави на Nargile.bg неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със САЙТА, независимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през САЙТА. Nargile.bg има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Nargile.bg може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със САЙТА или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със САЙТА. Nargile.bg няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.
12.3. С предоставянето на свои данни на Nargile.bg (включително електронен адрес) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват Nargile.bg или трети лица, които са куриери, Marketplace търговци, партньори на Nargile.bg и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които Nargile.bg може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

13. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

13.1. В момента, в който Клиентът си създаде профил в САЙТА, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Търговски съобщения.
13.2. Клиентът може да се откаже си от съгласието си, дадено на Продавача за получаване на Търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като промени настройките в Профила си в „Моите абонаменти“ или като се свърже с Продавача.
13.3. Отказът за получаване на Търговски съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.
13.4. След добавянето на Стоки или Услуги в следната секция в Профил:
13.4.1. „Моята количка“, Продавачът ще уведомява Купувача /Потребителя относно:

 • Промяна на цената на Стоките или Услугите в секцията „Моята количка“
 • Препоръки за Стоки, които са подобни на тези, добавени в секцията „Моята количка“
 • Наличието на Стоки в секцията „Моята количка“

13.4.2. „Любими“, Продавачът ще уведомява Купувачът / Потребителят относно:

 • Промяна на цената на Стоките или Услугите, добавени в секцията „Любими“
 • Препоръки за Стоки или Услуги, подобни на тези, добавени в секцията „Любими“
 • Наличност на Стоки

13.5. След покупката на Стока или Услуга, Nargile.bg ще изпрати на Клиента търговски съобщения относно:

 • Предложения за Стоки или Услуги, препоръчвани да бъдат използвани заедно с купената Стока или Услуга

Клиентът може да се отпише по всяко време от получаването на Търговски съобщения съгласно чл. 13.2 по-горе като кликне върху линка за отписване, публикуван в търговските съобщения, получени от Nargile.bg или като се свърже с Nargile.bg за тази цел.
Освен това Nargile.bg може да използваме Вашите данни за пазарни и потребителски проучвания. Nargile.bg не използваме данните, събрани в контекста на пазарни и потребителски проучвания за рекламни цели. Детайлна информация (особено относно оценката на публикациите Ви) може да намерите в контекста на съответното проучване или на мястото, където правите публикациите си. Вашите отговори на потребителските проучвания не се изпращат на трети страни, нито се публикуват. Може да възразите срещу използването на данните Ви за пазарни проучвания по всяко време безплатно чрез кликване на линка за отписване, публикуван във всяко съобщение или като се свържете с Nargile.bg.

14. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

14.1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в САЙТА, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.
14.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка. Поръчки на продукти от Nargile.bg на стойност над 1000 лв. следва да се заплатят авансово по банков път или чрез банкова карта.
14.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.
14.4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на информацията, предоставена от Клиента.
14.5. Nargile.bg издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на САЙТА от Nargile.bg. Клиентът е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването й в Профила му. В случай, че тези платежни документи не са достъпни за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа в Профила, молим да ни уведомите, използвайки нашите КОНТАКТИ.
14.6. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът/Потребителят е длъжен непрекъснато да актуализира данните в профила си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.
14.7. Клиентът ще разполага със запис на издадените му от Nargile.bg фактури в Профила си, като може да ги съхрани или архивира във всеки един момент.
14.8. В случай, че в профила на Клиента има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.

15. ДОСТАВКА НА СТОКИ

15.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Купувача, до който адрес следва да има лесен достъп с товарен автомобил, или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента. В случаите на доставка до врата Купувачът трябва да посочи етажа, до който продуктите следва да бъдат доставени в полето за адреса в електронния формуляр на nargile.bg, определено за това. В противен случай, доставката ще бъде извършена до сградата, посочена като адрес за доставка, ако има достъп до сградата с товарен автомобил.
15.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас чрез нашите КОНТАКТИ и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.
15.3.

 1. Nargile.bg ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България.
 2. Условията на доставката за продуктите, предлагани от Nargile.bg се намират на инфо страница ДОСТАВКА на САЙТА.
 3. Цената на доставката, когато има такава, ще е видна след като желания Продукт(-и) се постави в количката.

16. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

16.1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

17. ОТГОВОРНОСТ

17.1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Клиента вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

18. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

18.1. Моля, прегледайте политиката за поверителност, която е част от този Документ и може да видите в страница ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

19. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

19.1. Моля, прегледайте политиката за използване на бисквитки, която е част от този Документ и може да видите в страница ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

20. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

20.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
20.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

21. ПРИЛОЖИМО ПРАВО - ЮРИСДИКЦИЯ

21.1. Приложимо към настоящия договор е българското законодателство. Евентуалните спорове, възникнали между Nargile.bg и Клиенти, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища.

22. ПРАВА ВЪРХУ САЙТА

22.1. Цялото съдържание на сайта e собственост на “Джентълмен Груп” ЕООД. То е създадено, за да помага на нашите клиенти да се възползват максимално от услугите, които предлагаме. Всяко друго използване на съдържанието на сайта, включително модификация, репродукция и дистрибуция без писменото разрешение на “Джентълмен Груп” ЕООД се наказва от закона.

При възникнали въпроси не се колебай да се свъжеш с нас

За поръчки, въпроси, съдействие или просто, за да ни поздравиш
Telefon

Телефон:+359 888 110 001

Email

Имейл: shop@nargile.bg